Akademicki Ośrodek Kształcenia

Regulamin

ZASADY OGÓLNE:

 • Kursy prowadzone są w ramach niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA, zarejestrowanej w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Łódź.
 • Celem organizowanych kursów jest przygotowanie Kursantów do egzaminów w sposób pozwalający na osiągnięcie możliwie najwyższego wyniku.
 • Uczestnik w momencie rezerwacji miejsca na Kursie podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji kursów. Administratorem danych osobowych Kursanta jest organizator Kursów.
 • Regulamin wchodzi z życiem z dniem 25.05.2018 r.
 • Strona internetowa AKADEMICKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA znajduje się pod adresem www.aok.e-s.pl oraz www.aok-kursymaturalne.pl

ZAPISY NA KURSY I PŁATNOŚCI:

 • Uczestnik może zapisać się na dowolną ilość Kursów.
 • Aby zapisać się na wybrany Kurs, należy dokonać bezpłatnej rezerwacji miejsca poprzez stronę www.aok.e-s.pl, www.aok-kursymaturalne.pl, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie.
 • W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca na Kursie, należy w ciągu 5 dni roboczych od momentu zarezerwowania miejsca podpisać umowę w sekretariacie placówki przy ul. Moniuszki 4a
 • Nie dotrzymanie punktu 3 w wymaganym terminie jest traktowane jako rezygnacja z rezerwacji miejsca na wybranym Kursie, co skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 • Dokładna oferta cenowa Kursów oraz warunki płatności przedstawione są na stronie internetowej.
 • Płatności można dokonać:
 • przelewem na rachunek bankowy: City Bank Handlowy SA o/o Łódź
 • gotówką: w sekretariacie szkoły, przy ul. Moniuszki 4a w Łodzi.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W ramach wykupionego kursu Organizator zapewnia i organizuje ustaloną liczbę zajęć dydaktycznych w grupie o ustalonym harmonogramie. Czas trwania zajęć podany jest w godzinach lekcyjnych (45 min).
 • Zajęcia poszczególnych grup odbywają się w czasie i miejscu wskazanym w harmonogramie zajęć, z którym Uczestnik zapoznaje się przed podpisaniem umowy.
 • Uczestnik wybiera grupę, której zajęcia odbywają się w terminach dogodnych dla niego.
 • Uczestnik ma prawo do zmiany grupy kursowej oraz przedmiotu zajęć, po uprzedniej konsultacji z Organizatorem i pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie, do której chce się przepisać.
 • Uczestnik akceptuje i jest świadomy, że z przyczyn niezależnych od Organizatora realizacja pełnego kursu (ustalonej liczby zajęć) może wymagać zmiany częstotliwości zajęć i/lub terminu zajęć. Organizator zastrzega prawo zmiany w tym zakresie wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, i na zasadach nie pogarszających sytuacji prawnej Uczestników kursu.
 • Uczestnik jest świadomy, że rozpoczęcie kursu zależy od powstania grupy co najmniej 7 osobowej, oraz akceptuje, że Organizator zastrzega sobie prawo do złożenia przed rozpoczęciem Kursu oferty podwyższenia Opłaty za Kurs lub zmniejszenia liczby zajęć kursu lub rozwiązania grupy, jeśli grupa będzie liczyć mniej niż 7 osób, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej po pierwszych zajęciach. Przedstawiona przez Organizatora nowa oferta z podwyższoną opłatą za kurs lub pomniejszoną liczbę zajęć nie jest wiążąca i Uczestnik ma prawo jej nie przyjąć. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy i rozwiązania grupy w w/w przypadkach, przy czym w każdym z w/w przypadków Organizator zwraca wniesioną Opłatę za kurs.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Uczestników na terenie placówki. W przypadku zguby Organizator przekaże informacje dotyczące miejsc przechowywania rzeczy znalezionych.
 • Uczestnik, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, utrudnia prowadzenie zajęć i przeszkadza w pracy innym uczniom może zostać skreślony z listy uczestników Kursu.

REZYGNACJA Z KURSU:

 • Organizator prosi o przemyślane decyzje odnoście wyboru rodzaju, trybu kursu i przestrzeganie zasad kursu w wybranej grupie, gdyż rzetelne wykonywanie obowiązków przez każdego Uczestnika wpływa na sytuacje i komfort nauki wszystkich Uczestników w ramach grupy.
 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu na zasadach następujących.
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy przed terminem trzecich z kolei zajęć od rozpoczęcia kursu przez Uczestnika, Organizator zwraca Opłatę za kurs, pomniejszoną o koszt zajęć odbytych przed złożeniem wypowiedzenia. W szczególności w przypadku nieobecności Uczestnika, trzecie z kolei zajęcia od rozpoczęcia kursu przez Uczestnika nie oznaczają trzecich zajęć, które odbył Uczestnik.
 • W terminie późniejszym niż opisany w pkt. 2.1, do wypowiedzenia Umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych powodów w rozumieniu art. 746 § 3 kodeksu cywilnego. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do zadania od Organizatora zwrotu częściowej opłaty za kurs, czyli Opłaty pomniejszonej o koszt zajęć odbywających się do zakończenia okresu wypowiedzenia, oraz koszt przekazanych Uczestnikowi materiałów i pomocy.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone Organizatorowi w formie pisemnej, w przypadku opisanym w pkt 2.2 wraz z podaniem przyczyn. W sytuacji wypowiedzenia umowy zlecenia bez ważnego powodu w rozumieniu kodeksu cywilnego, Organizator ma prawo odmówić zwrotu częściowej Opłaty za kurs.
 • Organizator ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku wniesienia opłaty w wymaganych terminach oraz w przypadku rażącego naruszania norm społecznych przez Uczestnika.

ANKIETY SATYSFAKCJI KURSANTA:

 • Organizator prowadzi nadzór wewnętrzny jakości kształcenia mający na celu podnoszenie jakości edukacji przedmaturalnej. 
 • Kursant w trakcie uczestnictwa w kursie jest proszony o odpowiedź na pytania związane ze sposobem prowadzania zajęć, ich organizacją, egzaminami i materiałami.
 • Udział w ankietach nie jest obowiązkowy.

DANE OSOBOWE:

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika* jest Akademicki Ośrodek Kształcenia Jarosław Studziński  z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 37 („Administrator”).
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail sekretariat@aok-kursymaturalne.pl ,w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika. 
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w szczególności:
 • w celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z jej wykonaniem, wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów rachunkowych oraz podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”) oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia). 
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, bankom, kurierom, pracownikom i współpracownikom Administratora. 
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 
 • Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Dane osobowe Uczestnika nie podlegają profilowaniu. 
 • Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawie o systemie oświaty.