Akademicki Ośrodek Kształcenia

Egzamin ósmoklasisty kursy semestralne

Egzamin ósmoklasisty kursy semestralne

KURS SEMESTRALNY DLA ÓSMOKLASISTÓW - ŁÓDŹ

Egzamin ósmoklasisty 2023 obejmuje wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w szkole podstawowej.

W latach 2019-2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów:

-język polski,

-matematyka,

-język obcy nowożytny

Docelowo, czyli od 2024 roku, będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego wybranego przez ucznia przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Przeprowadzany jest w formie pisemnej. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, który będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły średniej.

KURSY SEMESTRALNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023

Kursy semestralne są kierowane do uczniów, którzy chcą powtórzyć i uporządkować posiadaną wiedzę oraz uzupełnić ewentualne braki.

Proponujemy kursy z j.angielskiego, matematyki i języka obcego.

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów. Czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.

Na zajęciach przeprowadzane są także samodzielne prace kontrolne oraz próbne egzaminy. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Ze względu na bardzo małą ilość osób w grupie (13-16 osób) materiał jest łatwo i szybko przyswajany.

Główne cele kursu:

-Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu.

-Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy.

-Oswojenie z formą egzaminu.

Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć oraz ocena postępów każdego ucznia. Jest również możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.