Akademicki Ośrodek Kształcenia

Matematyka – KURS ON-LINE

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 60

Ilość spotkań 20

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie II połowa października 2023

Cena kursu 950 zł

(15,83 zł za godzinę lekcyjną)

Raty 1050 zł

(17,50 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 500 zł płatna przy zapisie

II rata – 350 zł płatna do 15.12.2023r.

III rata – 200 zł płatna do 15.01.2024r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Na naszych kursach on-line gwarantujemy:

 • Zajęcia na żywo z nauczycielami – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi egzaminatorami, wykładowcami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 • Zajęcia na kursach prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
 • Materiały na zajęcia udostępniane są przed spotkaniem na żywo – masz czas, aby przygotować się do kolejnych zajęć.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Testy sprawdzające i kartkówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do materiałów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów.
 • Elastyczny czas zajęć – możesz wybrać dogodny dla Ciebie termin spotkań.
 • Nie marnujesz czasu na dojazdy.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Kursanci nas polecają.

O egzaminie ósmoklasisty z matematyki:

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Przedstawione rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski.

Wśród zadań otwartych znajdują się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania. Uczeń będzie musiał wykorzystując posiadane wiadomości i umiejętności, wymyślić i zrealizować własny plan rozwiązania zadania, który pozwoli mu wykonać polecenie lub udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu.

O kursie ósmoklasisty z matematyki:

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu utrwalenie materiału. W momencie, gdy kursanci  osiągną właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań.

W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy słuchaczy, w trakcie kursu odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom rozwiązywanym w grupach materiał jest szybko przyswajany. Natomiast wykonując ćwiczenia egzaminacyjne podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy potrafią prawidłowo zastosować przyswojony materiał.

Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:

 • powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego,
 • oswojenie z formą egzaminu,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z matematyki

TEMAT ZAJĘĆKSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIACZAS TRWANIA
LICZBY CAŁKOWITEUczeń:
rozróżnia liczby pierwsze i złożone
oblicza NWW i NWD par liczb
uzasadnia podzielność liczb
przedstawia liczby całkowite na osi liczbowej oblicza wartość bezwzględną liczb całkowitych
wykonuje podstawowe działania na liczbach całkowitych
zna kolejność wykonywania działań
stosuje prawa działań dla skracania obliczeń
3 godziny
LICZBY WYMIERNE    Uczeń:
zna definicję liczby wymiernej
rozpoznaje rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych i niewymiernych
przedstawia liczby wymierne na osi liczbowej
tworzy liczbę odwrotną do podanej
wykonuje działania w zbiorze liczb wymiernych
wykorzystuje prawa działań do skracania obliczeń
3 godziny  
OBLICZENIA PROCENTOWEUczeń:
oblicza procent podanej liczby
oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent
oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
oblicza o ile procent mniej? (więcej)
odczytuje informacje z diagramów, tabel, wykresów
3 godziny
PROCENTY W ZADANIACH TEKSTOWYCHUczeń:
wykonuje obliczenia bankowe
oblicza podwyżki i obniżki cen
oblicza stężenia procentowe
stosuje procenty w geometrii
przetwarza informacje odczytane z tabel, diagramów, wykresów
3 godziny
POTĘGA O WYKŁADNIKU NATURALNYMUczeń:
zna definicję potęgi
potęguje liczby wymierne zapisane w różny sposób
mnoży i dzieli potęgi o tych samych podstawach
zamienia podstawy potęg
mnoży i dzieli potęgi o tych samych wykładnikach
zamienia wykładniki potęg
stosuje notację wykładniczą
wykonuje działania łączne na potęgach
3 godziny
PIERWIASTEK 2-GO I 3-GO STOPNIA    Uczeń:
zna i stosuje definicje pierwiastków
wykonuje działania na pierwiastkach
uzasadnia, czy dany pierwiastek jest liczbą wymierną, czy niewymierną
wyłącza czynnik przed znak pierwiastka
wykonuje działania łączne na pierwiastkach
stosuje działania na pierwiastkach w obliczeniach geometrycznych
3 godziny
WYRAŻENIA ALGEBRAICZNEUczeń:
rozróżnia jednomiany i sumy algebraiczne
nazywa wyrażenia algebraiczne
zapisuje treść zadania wyrażeniem algebraicznym
wykonuje działania na jednomianach i sumach algebraicznych
wyłącza wspólny czynnik przed nawias
stosuje rachunek algebraiczny w uzasadnianiu własności liczb wymiernych
wykorzystuje rachunek algebraiczny w rozwiązywaniu zadań z geometrii
3 godziny
RÓWNANIE I STOPNIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄUczeń:
rozpoznaje równanie I stopnia
sprawdza czy podana liczba jest rozwiązaniem równania
sprawdza czy równanie jest równoważne podanemu
dopisuje równania równoważne danemu
rozwiązuje równania metodą równań równoważnych
uzasadnia, że równanie tożsamościowe ma nieskończenie wiele rozwiązań
wykazuje brak rozwiązania równania sprzecznego
przekształca wzory
3 godziny
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNAŃUczeń:
rozwiązuje zadania dot. codziennych zakupów
rozwiązuje zadania dot. wieku
rozwiązuje zadania o treści geometrycznej
wykorzystuje obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych
oblicza stężenia procentowe
odczytuje i przetwarza dane uzyskane z diagramów i wykresów
3 godziny
PROPORCJONALNOŚĆ PROSTAUczeń:
podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych
zna i stosuje własności wielkości proporcjonalnych
zapisuje treści zadań za pomocą proporcji
rozwiązuje równanie zapisane w postaci proporcji
rysuje wykres proporcjonalności prostej
odczytuje informacje z wykresu proporcjonalności prostej
rozwiązuje zadania tekstowe
3 godziny
PODSTAWOWE  WŁASNOŚCI FIGUR GEOMETRYCZNYCH PŁASKICHUczeń:
zna pojęcie kąta
rozpoznaje kąty wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe, przyległe
rozpoznaje kąty środkowe i wpisane w okrąg
wskazuje kąty wewnętrzne i zewnętrzne wielokąta
rozpoznaje wielokąty foremne
oblicza sumę kątów wewnętrznych w n-kącie
zna podstawowe własności trójkątów i czworokątów
zna i stosuje własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta
oblicza obwód i pole koła, długość łuku, pole wycinka koła, obwód i pole pierścienia kołowego
zna własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych
3 godziny
TWIERDZENIE PITAGORASAUczeń:
zna twierdzenie Pitagorasa i stosuje go do obliczania długości odcinków w różnych figurach płaskich
3 godziny
ROZWIĄZYWANIE TRÓJKĄTÓW PROSTOKĄTNYCH O KĄTACH OSTRYCH 30  Uczeń:
zna własności trójkąta prostokątnego, który jest połową trójkąta równobocznego
zna własności trójkąta prostokątnego będącego połową kwadratu
stosuje własności w/w trójkątów do obliczania odcinków w wielokątach
3 godziny


WŁASNOŚCI TRÓJKĄTÓW
Uczeń:
rysuje i oblicza wysokości trójkątów
zna własności trójkąta równobocznego, równoramiennego, prostokątnego
oblicza obwody i pola trójkątów
rozwiązuje charakterystyczne trójkąty prostokątne
przekształca wzory
stosuje obliczenia procentowe
kształci pojęcie stosunku odcinków i liczb
stosuje rachunek algebraiczny w planimetrii
3 godziny
WŁASNOŚCI CZWOROKĄTÓW  Uczeń:
zna własności czworokątów
oblicza obwody i pola czworokątów
stosuje obliczenia procentowe
rozwiązuje charakterystyczne trójkąty prostokątne
przekształca wzory
stosuje rachunek algebraiczny w planimetrii
3 godzin
PRZYSTAWANIE TRÓJKĄTÓWUczeń:
zna i stosuje cechy przystawania trójkątów
dowodzi własności figur geometrycznych płaskich
3 godziny
ZADANIA NA DOWODZENIEUczeń:
uzasadnia własności figur płaskich wykorzystując:
własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta
sumę kątów przyległych
równość kątów wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających
cechy przystawania trójkątów
sumę kątów wewnętrznych wielokąta
własności trójkąta równobocznego i równoramiennego
własności trójkątów charakterystycznych
własności czworokątów
równość pola pow. wielokątów przystających
twierdzenie o kątach środkowych i wpisanych w okrąg
3 godziny
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH  Uczeń:
znajduje położenie punktów o podanych współrzędnych
odczytuje współrzędne punktów
oblicza obwody i pola wielokątów o podanych współrzędnych jego wierzchołków
stosuje tw. Pitagorasa do obliczania długości odcinka
oblicza współrzędne środka odcinka
3 godziny
SYMETRIEUczeń:
zna własności symetrii osiowej i środkowej
rysuje obrazy figur w symetrii osiowej i środkowej
oblicza obwody i pola figur osiowo i środkowo symetrycznych
znajduje obrazy figur geometrycznych w symetrii osiowej względem osi OX i OY i symetrii środkowej względem punktu (0,0)
3 godziny
POLE POWIERZCHNI I OBJĘTOŚĆ GRANIASTOSŁUPAUczeń:
oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów
stosuje tw. Pitagorasa
3 godziny
POLE POWIERZCHNI I OBJĘTOŚĆ OSTROSŁUPA  Uczeń: oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupówstosuje tw. Pitagorasaoblicza pole powierzchni i objętość brył złożonych z graniastosłupów i ostrosłupów3 godziny
ELEMENTY STATYSTYKI I KOMBINATORYKIUczeń:
oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb
oblicza medianę i modę ciągu liczbowego
odczytuje i przetwarza informacje przedstawione na diagramach i w tabelach
stosuje rachunek algebraiczny
zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych
oblicza prawdopodobieństwo stosując klasyczną definicję prawdopodobieństwa
3 godziny
DOSTRZEGANIE REGULARNOŚCI, PODOBIEŃSTW ORAZ ANALOGII I FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WNIOSKÓW
ROZWIĄZYWANIE TESTÓW EGZAMINACYJNYCH
Uczeń:
odczytuje informacje z rysunku, opisu słownego, tabeli
dostrzega podobieństwo i regularność powtarzania się pewnych elementów
zapisuje odkrytą regularność dla jednego, dwóch, trzech… n- elementów i zapisuje ogólny wniosek za pomocą wyrażenia algebraicznego

stosuje nabyte umiejętności w rozwiązywaniu zadań o różnej tematyce  
3 godziny

Aneta Rosalska - Matematyka - AOK
przedmiot: Matematyka
Dariusz Kazimierski - Matematyka - AOK
przedmiot: Matematyka