Akademicki Ośrodek Kształcenia

Język polski – KURS ON-LINE

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 39 godzin lekcyjnych

Ilość spotkań 13

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie 16

Rozpoczęcie luty 2024

Cena kursu 790 zł
(20,20 zł za godzinę lekcyjną)
Raty 850 zł

850 zł (21,80 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 450 zł płatna przy zapisie

II rata – 300 zł płatna do 10.03.2024r.

III rata – 100 zł płatna do 10.04.2024r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

O egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego:

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedzi. Wśród zadań otwartych znajdują się:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania lub krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami,
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające,
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostaje położony na sprawdzenie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

O kursie ósmoklasisty z języka polskiego:

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu utrwalenie materiału. W momencie, gdy kursanci  osiągną właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań.

W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy słuchaczy, w trakcie kursu odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom rozwiązywanym w grupach materiał jest szybko przyswajany. Natomiast wykonując ćwiczenia egzaminacyjne podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy potrafią prawidłowo zastosować przyswojony materiał.

Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:

 • powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego,
 • oswojenie z formą egzaminu,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z języka polskiego

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

 1. Rozwijanie rozumienia wartości języka polskiego.
 2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formułowanie odpowiedzi za własne zachowania językowe.
 3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach.

Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.


TWORZENIE WYPOWIEDZI

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.
 2. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.

Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania.


ZASTOSOWANIE OKREŚLONYCH WIADOMOŚCI I KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI  W PRAKTYCE – TESTY


LITERATURA DO EGZAMINU

Charles Dickens- „Opowieść wigilijna”

Aleksander Fredro- „Zemsta”

Jan Kochanowski- wybór fraszek, pieśni i trenów (w tym treny: I, V, VII, VIII)

Aleksander Kamiński- „Kamienie na szaniec”

Ignacy Krasicki- „Żona modna”

Adam Mickiewicz- „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „II część Dziadów”, wybrany utwór z cyklu „Sonety Krymskie”, „Pan Tadeusz” (całość)

Antoine de Saint-Exupery- „Mały Książę”

Henryk Sienkiewicz- „Quo Vadis”, „Latarnik”

Juliusz Słowacki- „Balladyna”

Stefan Żeromski- „Syzyfowe prace”

Sławomir Mrożek- „Artysta” Melchior Wańkowicz- „Ziele na kraterze” (fragmenty), „Tędy i owędy” (wybrany reportaż)


JAK TO NAPISAĆ?LICZBA GODZIN
Dłuższa wypowiedź pisemna w formie: rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu, sprawozdania.9
HISTORIA LITERATURY
Podział na epoki literackie i ich charakterystyka.
6
TEORIA LITERATURY
Rodzaje i gatunki literackie.
6
Środki artystyczne:
-fonetyczne
-słowotwórcze
-składniowe
-słownikowe
6
Dzieła sztuki jako teksty kultury2
SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA6
FLEKSJA
Części mowy odmienne: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek
8
Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła2
FLEKSJA
Budowa zdania
3
Części zdania3
Zdania złożone wpsółrzędnie3
Zdania złożone podrzędnie3
Zdania złożone wielokrotnie3
TEST KOMPETENCYJNY
sprawdzenie wiadomości, omówienie i uzupełnienie
3
TESTY EGZAMINACYJNE
rozwiązywanie, analiza i omówienie
6

Na naszych kursach ON-line gwarantujemy:

 • Zajęcia na żywo z nauczycielami – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi egzaminatorami, wykładowcami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 • Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
 • Materiały na zajęcia udostępniane są przed spotkaniem na żywo – masz czas, aby przygotować się do kolejnych zajęć.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Testy sprawdzające i kartkówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do materiałów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów.
 • Elastyczny czas zajęć – możesz wybrać dogodny dla Ciebie termin spotkań.
 • Nie marnujesz czasu na dojazdy.
 • Przyjazna atmosfera
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Kursanci nas polecają.

przedmiot: Język polski
Ewa Czerwińska - Język polski -AOK
przedmiot: Język polski
Ewa Kalińska - Język polski -AOK
przedmiot: Język polski
Justyna Czupiłka - Język polski -AOK
przedmiot: Język polski