Akademicki Ośrodek Kształcenia

Język polski – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 69

Ilość spotkań 23

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie październik 2024

Cena kursu 1250 zł

(18,00 zł za godzinę lekcyjną)

Raty 1350 zł

1350 zł (19,50 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 650 zł płatna przy zapisie

II rata – 450 zł płatna do 20.11.2024r.

III rata – 250 zł płatna do 20.01.2025r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

O egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego:

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedzi. Wśród zadań otwartych znajdują się:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania lub krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami,
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające,
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

W zadaniach jakie zawiera egzamin ósmoklasisty szczególny nacisk zostaje położony na sprawdzenie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

O kursie ósmoklasisty z języka polskiego:

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu utrwalenie materiału. W momencie, gdy kursanci  osiągną właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań.

W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy słuchaczy, w trakcie kursu odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom rozwiązywanym w grupach materiał jest szybko przyswajany. Natomiast wykonując ćwiczenia egzaminacyjne podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy potrafią prawidłowo zastosować przyswojony materiał.

Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:

 • powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego,
 • oswojenie z formą egzaminu,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z języka polskiego

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

 1. Rozwijanie rozumienia wartości języka polskiego.
 2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formułowanie odpowiedzi za własne zachowania językowe.
 3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach.

Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.


TWORZENIE WYPOWIEDZI

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.
 2. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.

Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania.


ZASTOSOWANIE OKREŚLONYCH WIADOMOŚCI I KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI  W PRAKTYCE – TESTY


LITERATURA DO EGZAMINU

Charles Dickens- „Opowieść wigilijna”

Aleksander Fredro- „Zemsta”

Jan Kochanowski- wybór fraszek, pieśni i trenów (w tym treny: I, V, VII, VIII)

Aleksander Kamiński- „Kamienie na szaniec”

Ignacy Krasicki- „Żona modna”

Adam Mickiewicz- „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „II część Dziadów”, wybrany utwór z cyklu „Sonety Krymskie”, „Pan Tadeusz” (całość)

Antoine de Saint-Exupery- „Mały Książę”

Henryk Sienkiewicz- „Quo Vadis”, „Latarnik”

Juliusz Słowacki- „Balladyna”

Stefan Żeromski- „Syzyfowe prace”

Sławomir Mrożek- „Artysta” Melchior Wańkowicz- „Ziele na kraterze” (fragmenty), „Tędy i owędy” (wybrany reportaż)


JAK TO NAPISAĆ?LICZBA GODZIN
Dłuższa wypowiedź pisemna w formie: rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu, sprawozdania.9
HISTORIA LITERATURY
Podział na epoki literackie i ich charakterystyka.
6
TEORIA LITERATURY
Rodzaje i gatunki literackie.
6
Środki artystyczne:
-fonetyczne
-słowotwórcze
-składniowe
-słownikowe
6
Dzieła sztuki jako teksty kultury2
SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA6
FLEKSJA
Części mowy odmienne: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek
8
Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła2
FLEKSJA
Budowa zdania
3
Części zdania3
Zdania złożone wpsółrzędnie3
Zdania złożone podrzędnie3
Zdania złożone wielokrotnie3
TEST KOMPETENCYJNY
sprawdzenie wiadomości, omówienie i uzupełnienie
3
TESTY EGZAMINACYJNE
rozwiązywanie, analiza i omówienie
6

Gwarantujemy:

 • wysoko wykwalifikowanych nauczycieli,
 • naukę w małych grupach,
 • systematyczną ocenę postępów nauczania,
 • próbny egzamin w trakcie trwania kursu,
 • zajęcia w centrum Łodzi,
 • wysoką zdawalność,
 • stały dostęp do strefy e-studenta
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu.

przedmiot: Język polski
Ewa Czerwińska - Język polski -AOK
przedmiot: Język polski
Ewa Kalińska - Język polski -AOK
przedmiot: Język polski
Justyna Czupiłka - Język polski -AOK
przedmiot: Język polski