Akademicki Ośrodek Kształcenia

Język niemiecki – KURS ON-LINE

Najważniejsze informacje

Ilość godzin

 

Ilość spotkań

Ilość godzin w tygodniu

Ilość osób w grupie

Rozpoczęcie

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Oferujemy zajęcia z j. niemieckiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym!

Od czego zależy sukces maturalny z języka niemieckiego?

Zadajesz sobie pytanie jak rozpocząć naukę do matury z języka niemieckiego? Przede wszystkim powtórką zasad gramatycznych oraz przydatnych zwrotów. Pamiętaj także, że matura polega na rozumieniu i wykorzystywaniu słownictwa. Tylko opanowanie jak największej ilości słówek zapewni Ci sukces na egzaminie pisemnym jak i ustnym. Przygotowując się do egzaminu powinieneś robić jak największą ilość testów oraz zadań. Poświęcaj swój czas na naukę języka niemieckiego, a bez wątpienia osiągniesz sukces i będziesz z siebie zadowolony.

O kursie maturalnym języka niemieckiego:

Podstawowym zadaniem naszych kursów jest nabycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Wykładowcy kładą  nacisk na ćwiczenia dotyczące tekstów czytanych, wzbogacanie zasobu słownictwa, gramatykę, rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, wypowiedzi pisemne, opisy ilustracji, a także wypowiedzi ustne.

Zajęcia na kursach prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych. W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z języka niemieckiego

POZIOM PODSTAWOWY:

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚĆ GODZ
Rozumienie ze słuchu różnych rodzajów tekstów.Zdający potrafi zrozumieć proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka; określić główną myśl tekstu; określić główną myśl poszczególnych części tekstu; znaleźć w tekście określone informacje; określić intencje nadawcy/autora tekstu; określić kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi.Ćwiczenia (oryginalne teksty niemieckie z CD i czytane przez lektora)20
Rozumienie tekstu czytanego.Zdający potrafi zrozumieć proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne); potrafi określić główną myśl tekstu; określić główną myśl poszczególnych części tekstu; znaleźć w tekście określone informacje; określić intencje nadawcy/autora tekstu; określić kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi.Ćwiczenia15
Znajomość środków językowychZdający potrafi przekazać w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim; zastosować odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne; zareagować w formie prostego tekstuWykłady
Przykłady
Ćwiczenia
15
Wypowiedź pisemna.Zdający potrafi tworzyć krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (tekst użytkowy np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej, wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, zaproszenia, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów; potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; opisać wydarzenia życia codziennego i komentować je; przedstawiać fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonować wydarzenia z przeszłości; wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawiać opinie innych osób; przedstawiać zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; opisać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; opisać doświadczenia swoje i innych; wyrażać  pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; wyjaśnić sposób obsługi prostych urządzeń; stosować zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; stosować formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji; posługiwać się wiedzą o krajach danego obszaru językowego.Wykłady
Przykłady
Ćwiczenia
15
Wypowiedź ustnaZdający potrafi rozpoczynać i kończyć rozmowę, podejmować różne role w procesie komunikacyjnym, wyrażać prośbę o wyjaśnienie, powtórzenie, opinię, uzyskiwać informacje i wskazówki oraz udzielać ich, opisywać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, procesy, przedstawiać i relacjonować wydarzenia z przeszłości, dokonywać analizy, syntezy, interpretacji przedstawionych faktów, przedstawiać i uzasadniać własne opinie,   wykorzystywać wiedzę o krajach danego obszaru językowego i kraju ojczystym, stosować struktury gramatyczno-leksykalne z zachowaniem zasad wymowy i intonacji.Wykłady
Przykłady
Ćwiczenia
25

POZIOM ROZSZERZONY:

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚĆ GODZ
Rozumienie ze słuchu różnych rodzajów tekstów.Zdający potrafi zrozumieć teksty o różnorodnej formie i długości (np. rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne) w różnych warunkach odbioru; określić główną myśl tekstu; określić główną myśl poszczególnych części tekstu; znaleźć w tekście określone informacje; określić intencje nadawcy/autora tekstu; określić kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); oddzielić fakty od opinii; rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi.Ćwiczenia (oryginalne teksty niemieckie z CD i czytane przez lektora)20
Rozumienie tekstu czytanego.Zdający potrafi zrozumieć wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie i długości (np. artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie); potrafi określić główną myśl tekstu; określić główną myśl poszczególnych części tekstu; znaleźć w tekście określone informacje; określić intencje nadawcy/ autora tekstu; określić kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; oddzielić fakty od opinii; rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi.Ćwiczenia15
Znajomość środków językowychZdający potrafi przekazać w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim; zastosować odpowiednie środki leksykalne i gramatyczne; rozwinąć notatkę, ogłoszenie, nagłówki prasowe; stosować zmiany stylu lub formy tekstu; zareagować w formie dłuższego, złożonego tekstu.Wykłady
Przykłady
Ćwiczenia
15
Wypowiedź pisemna.Zdający potrafi tworzyć dłuższe wypowiedzi pisemne (tekst argumentacyjny np. list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji, bogate i spójne pod względem treści; potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; opisać wydarzenia życia codziennego i komentować je; przedstawiać fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonować wydarzenia z przeszłości; wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawiać opinie innych osób; przedstawiać zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; opisać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; opisać doświadczenia swoje i innych; wyrażać  pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; wyjaśnić sposób obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń oraz procedury postępowania; przedstawiać w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, stosować zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; stosować formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji; posługiwać się wiedzą o krajach danego obszaru językowego.Wykłady
Przykłady
Ćwiczenia
15
Wypowiedź ustna  Zdający potrafi rozpoczynać i kończyć rozmowę, podejmować różne role w procesie komunikacyjnym, wyrażać prośbę o wyjaśnienie, powtórzenie, opinię, uzyskiwać informacje i wskazówki oraz udzielać ich, opisywać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, procesy, przedstawiać i relacjonować wydarzenia z przeszłości, wyjaśnić sposób obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń oraz procedury postępowania (np. załatwianie spraw w instytucjach), przedstawiać w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, dokonywać analizy, syntezy, interpretacji przedstawionych faktów, przedstawiać i uzasadniać własne opinie,   wykorzystywać wiedzę o krajach danego obszaru językowego i kraju ojczystym, stosować struktury gramatyczno-leksykalne z zachowaniem zasad wymowy i intonacji.Wykłady
Przykłady
Ćwiczenia
25

Na naszych kursach ON-line gwarantujemy:

 • Zajęcia na żywo z nauczycielami – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi egzaminatorami, wykładowcami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 • Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
 • Materiały na zajęcia udostępniane są przed spotkaniem na żywo – masz czas, aby przygotować się do kolejnych zajęć.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Testy sprawdzające i kartkówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do materiałów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów.
 • Elastyczny czas zajęć – możesz wybrać dogodny dla Ciebie termin spotkań.
 • Nie marnujesz czasu na dojazdy.
 • Przyjazna atmosfera
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Kursanci nas polecają.