Akademicki Ośrodek Kształcenia

Język angielski – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 42 godzin lekcyjnych

Ilość spotkań 14

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie 16

Rozpoczęcie luty 2024

Cena kursu 850 zł

(20,20 zł za godzinę lekcyjną)

Raty 900 zł

900 zł (21,40 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 500 zł płatna przy zapisie

II rata – 300 zł płatna do 10.03.2024r.

III rata – 100 zł płatna do 10.04.2024r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

O egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego:

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedzi. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym lub kilkoma słowami. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku angielskim przekazuje informację w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajduje się również zadanie polegające na napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafi on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu danej informacji.

O kursie ósmoklasisty z języka angielskiego:

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu utrwalenie materiału. W momencie, gdy kursanci  osiągną właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań.

W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy słuchaczy, w trakcie kursu odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom rozwiązywanym w grupach materiał jest szybko przyswajany. Natomiast wykonując ćwiczenia egzaminacyjne podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy potrafią prawidłowo zastosować przyswojony materiał.

Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:

 • powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego,
 • oswojenie z formą egzaminu,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z języka angielskiego

TEMATYUMIEJĘTNOŚCILICZBA GODZIN
Rozumienie ze słuchu tekstu na poziomie ósmoklasisty pod względem treści i o niewielkim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych.– zdający potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu,
– stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i  wyselekcjonować je,
– określić intencje autora lub nadawcy tekstu,określić kontekst sytuacyjny
24
Rozumienie tekstu czytanego na poziomie ósmoklasisty pod względem treści i stopnia zróżnicowania struktur
leksykalno- gramatycznych 
– kursant potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu,
– stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonować je,
– określić intencje autora tekstu,
– rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu, określić kontekst komunikacyjny,
– uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych
15
Wypowiedź pisemna– krótki tekst użytkowy (notatka, e-mail, blog)– kursant potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności,
– relacjonować wydarzenia,
– wyrażać stany emocjonalne,
– przedstawiać i uzasadniać własną opinię,
– poprawnie stosować środki leksykalno-gramatyczne oraz językowe,
– wypowiadać się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów,
– odmawiać, uzyskiwać, udzielać, przekazywać informacje, wyjaśnienia, pozwolenia.
12
Gramatyka:
1. Przetwarzanie wypowiedzi.
2. Tłumaczenia fragmentów zdań.
3. Czasy:
– Present Simple
– Present Continuous
– Future Simple
– Present Perfect
– Past Simple
– Past Continuous
– Past Perfect
4. Strona bierna.
5. Okresy warunkowe.
6. Mowa zależna.
7. Pytania pośrednie.
8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne.
9. Czasowniki frazowe etc…
– kursant potrafi prawidłowo zastosować odpowiedni czas lub konstrukcję gramatyczną w wypowiedzi pisemnej,
– potrafi rozpoznać konstrukcję w tekście czytanym,
– potrafi sparafrazować wypowiedź zmieniając formę przekazu,
– przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim
               18

Gwarantujemy:

 • wysoko wykwalifikowanych nauczycieli,
 • naukę w małych grupach,
 • systematyczną ocenę postępów nauczania,
 • próbny egzamin w trakcie trwania kursu,
 • zajęcia w centrum Łodzi,
 • wysoką zdawalność,
 •  bezpłatne zajęcia (przed egzaminem) z psychologiem „Jak skutecznie radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym”,
 • stały dostęp do strefy e-studenta
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Jarosław Nowak - Język angielski - AOK
przedmiot: Język angielski
Kinga Antonijczuk - Język angielski - AOK
przedmiot: Język angielski