Akademicki Ośrodek Kształcenia

Język angielski – KURS ON-LINE

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 60

Ilość spotkań 20

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie II połowa października 2023

Cena kursu 950 zł

(15,83 zł za godzinę lekcyjną)

Raty 1050 zł

(17,50 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 500 zł płatna przy zapisie

II rata – 350 zł płatna do 15.12.2023r.

III rata – 200 zł płatna do 15.01.2024r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Na naszych kursach on-line gwarantujemy:

 • Zajęcia na żywo z nauczycielami – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi egzaminatorami, wykładowcami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 • Zajęcia na kursach prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
 • Materiały na zajęcia udostępniane są przed spotkaniem na żywo – masz czas, aby przygotować się do kolejnych zajęć.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Testy sprawdzające i kartkówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do materiałów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów.
 • Elastyczny czas zajęć – możesz wybrać dogodny dla Ciebie termin spotkań.Nie marnujesz czasu na dojazdy.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Kursanci nas polecają.

O egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego:

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedzi. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym lub kilkoma słowami. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informację w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajduje się również zadanie polegające na napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafi on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu danej  informacji.

O kursie ósmoklasisty z języka angielskiego:

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu utrwalenie materiału. W momencie, gdy kursanci  osiągną właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań.

W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy słuchaczy, w trakcie kursu odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom rozwiązywanym w grupach materiał jest szybko przyswajany. Natomiast wykonując ćwiczenia egzaminacyjne podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy potrafią prawidłowo zastosować przyswojony materiał.

Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:

 • powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego,
 • oswojenie z formą egzaminu,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z języka angielskiego

TEMATYUMIEJĘTNOŚCILICZBA GODZIN
Rozumienie ze słuchu tekstu na poziomie ósmoklasisty pod względem treści i o niewielkim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych.– zdający potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu,
– stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i  wyselekcjonować je,
– określić intencje autora lub nadawcy tekstu,określić kontekst sytuacyjny
24
Rozumienie tekstu czytanego na poziomie ósmoklasisty pod względem treści i stopnia zróżnicowania struktur
leksykalno- gramatycznych 
– kursant potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu,
– stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonować je,
– określić intencje autora tekstu,
– rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu, określić kontekst komunikacyjny,
– uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych
15
Wypowiedź pisemna– krótki tekst użytkowy (notatka, e-mail, blog)– kursant potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności,
– relacjonować wydarzenia,
– wyrażać stany emocjonalne,
– przedstawiać i uzasadniać własną opinię,
– poprawnie stosować środki leksykalno-gramatyczne oraz językowe,
– wypowiadać się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów,
– odmawiać, uzyskiwać, udzielać, przekazywać informacje, wyjaśnienia, pozwolenia.
12
Gramatyka:
1. Przetwarzanie wypowiedzi.
2. Tłumaczenia fragmentów zdań.
3. Czasy:
– Present Simple
– Present Continuous
– Future Simple
– Present Perfect
– Past Simple
– Past Continuous
– Past Perfect
4. Strona bierna.
5. Okresy warunkowe.
6. Mowa zależna.
7. Pytania pośrednie.
8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne.
9. Czasowniki frazowe etc…
– kursant potrafi prawidłowo zastosować odpowiedni czas lub konstrukcję gramatyczną w wypowiedzi pisemnej,
– potrafi rozpoznać konstrukcję w tekście czytanym,
– potrafi sparafrazować wypowiedź zmieniając formę przekazu,
– przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim
               18

Jarosław Nowak - Język angielski - AOK
przedmiot: Język angielski
Kinga Antonijczuk - Język angielski - AOK
przedmiot: Język angielski