Akademicki Ośrodek Kształcenia

Język angielski – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 100

90 g.l. kursu + 10 g.l. konsultacji on-line

Ilość spotkań 35

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie wrzesień/październik 2024

Cena kursu 1990 zł

19,90 zł za godzinę lekcyjną!

Raty 2090 zł

20,90 zł za godzinę lekcyjną!

I rata- 900 zł (płatna przy zapisie)

II rata- 690 zł (płatna do 10.11.2024r.)

III rata- 350 zł (płatna do 10.01.2025r.)

IV rata- 150 zł (płatna do 10.02.2025r.)

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Oferujemy zajęcia z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Od czego zależy sukces maturalny z języka angielskiego?

Mówi się, żeby pokonać przeciwnika, trzeba najpierw zostać jego przyjacielem. Poznaj maturę. Poznaj jej strukturę i punktację poszczególnych zadań. Przeglądaj egzaminy z poprzednich lat i oswajaj się z ich oprawą graficzną. Czytaj uważnie, jak są sformułowane polecenia, bo one zawsze napisane są w taki sam sposób. Po odbytym u nas kursie języka angielskiego zorientujesz się, że matura ustna to po prostu piece of cake!

Jak prowadzone są nasze zajęcia?

Podstawowym zadaniem naszych kursów maturalnych z języka angielskiego jest nabycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Wykładowcy kładą  nacisk na ćwiczenia dotyczące tekstów czytanych, rozwijanie zasobu słownictwa, gramatykę, rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, wypowiedzi pisemne, opisy ilustracji, a także wypowiedzi ustne.

Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych. W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Główne cele naszych kursów:

  • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie.
  • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
  • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia matury w roku 2024. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.

Rozkład tematów na kursie z języka angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY:

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚC GODZ.
Rozumienie ze słuchu tekstu na poziomie matury podstawowej pod względem treści i o odpowiednim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych.Zdający potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu, stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonować je, określić intencje autora lub nadawcy tekstu, rozróżnić formalny i nieformalny styl tekstu, określić kontekst sytuacyjny.Ćwiczenia (zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz).20
Rozumienie tekstu czytanego na poziomie matury podstawowej pod względem treści i stopnia zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych.Kursant potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu, stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonować je, określić intencje autora tekstu, rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu, określić kontekst komunikacyjny, rozróżnić formalny i nieformalny styl tekstu.Ćwiczenia (zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz).15
Wypowiedź pisemna: tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów.Kursant potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, relacjonować wydarzenia, wyrażać stany emocjonalne, przedstawiać i uzasadniać własną opinię, poprawnie stosować środki leksykalno-gramatyczne oraz językowe, wypowiadać się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów (80-130), odmawiać, uzyskiwać, udzielać, przekazywać informacje, wyjaśnienia pozwolenia.Wykłady Przykłady Ćwiczenia (do każdego zadania podane są cztery elementy, które zdający powinien rozwinąć w wypowiedzi)15
Wypowiedź ustna: rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.Zdający potrafi uczestniczyć w prostej rozmowie, inicjować ją oraz kończyć, odmawiać, udzielać informacji, wyjaśnień oraz pozwoleń, prowadzić proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego, poprawnie stosować środki językowe oraz środki leksykalno-gramatyczne, opisywać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, relacjonować wydarzenia, przedstawiać i uzasadniać własne opinie.Przykłady Ćwiczenia  25
Znajomość środków językowych. Gramatyka: czasy:  Present Simple, Present Continuous Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect; formy wyrażania przyszłości. Strona bierna, okresy warunkowe, mowa zależna. Czasowniki modalne, konstrukcje czasownikowe.Kursant potrafi prawidłowo zastosować odpowiedni czas lub konstrukcję gramatyczną zarówno w wypowiedzi pisemnej, jak i ustnej. Potrafi rozpoznać konstrukcję w tekście czytanym. Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach.Wykłady Przykłady Ćwiczenia (zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie).15

POZIOM  ROZSZERZONY:

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚĆ GODZ.
Rozumienie ze słuchu tekstu bogatego pod względem treści i o zaawansowanym stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych.Zdający potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu, stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonować je, określić intencje autora lub nadawcy tekstu, rozróżnić formalny i nieformalny styl tekstu, określić kontekst sytuacyjny.Ćwiczenia (zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz).20
Rozumienie tekstu czytanego zaawansowanego pod względem treści i stopnia zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych.Kursant potrafi określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu, stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonować je, określić intencje autora tekstu, rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu, określić kontekst komunikacyjny, rozróżnić formalny i nieformalny styl tekstu.Ćwiczenia (zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz).15
Wypowiedź pisemna: tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.Zdający potrafi napisać dłuższą wieloaspektową wypowiedź pisemną, bogatą pod względem treści i o zróżnicowanych strukturach leksykalno-gramatycznych, w której umie opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, relacjonować wydarzenia, wyrażać stany emocjonalne, przedstawiać i uzasadniać własną opinię, poprawnie stosować środki leksykalno-gramatyczne oraz językowe, wypowiadać się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów (200-250).Wykłady Przykłady Ćwiczenia (do każdego zadanie; dwa tematy w języku polskim, zdający wybiera jeden z nich i tworzy tekst).15
Wypowiedź ustna: rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.Zdający potrafi tworzyć dłuższą, wieloaspektową wypowiedź ustną, w której opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, relacjonuje wydarzenia, przedstawia i uzasadnia własne opinie, projekty, działania, przedstawia fakty oraz opinie innych osób, uczestniczy w dyskusji – udziela informacji, wyjaśnień, argumentuje, wyraża i broni własną opinię i poglądy, interpretuje i komentuje przedstawione fakty i opinie innych osób, dokonuje podsumowania dyskusji oraz wypowiedzi, poprawnie stosuje środki językowe i leksykalno-gramatyczne.Przykłady Ćwiczenia    25
Znajomość środków językowych. Gramatyka: czasy:  Present Simple, Present Continuous Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; formy wyrażania przyszłości. Strona bierna, okresy warunkowe, mowa zależna, inwersja. Czasowniki modalne, konstrukcje czasownikowe.Kursant potrafi prawidłowo zastosować odpowiedni czas lub konstrukcję gramatyczną zarówno w wypowiedzi pisemnej, jak i ustnej. Potrafi rozpoznać konstrukcję w tekście czytanym i słuchanym, wykonać zadania leksykalno-gramatyczne. Szczególny nacisk kładziemy na ćwiczenia transformacji, ponieważ poza zdaniami leksykalno-gramatycznymi w części zamkniętej umiejętności tego typu są niezbędne do wypowiedzi pisemnej oraz ustnej, które oceniane są również pod kątem bogactwa językowego i poprawności gramatycznej.Wykłady Przykłady Ćwiczenia (zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie; zadania otwarte).15

Gwarantujemy:

  • wysoko wykwalifikowanych wykładowców (nauczyciele po specjalnych kursach z uprawnieniami egzaminatorów)
  • naukę w małych grupach
  • systematyczną ocenę postępów nauczania
  • próbny egzamin w trakcie kursu
  • zajęcia w centrum Łodzi
  • wysoką zdawalność
  • materiały dydaktyczne w cenie kursu

Jarosław Nowak - Język angielski - AOK
przedmiot: Język angielski
Kinga Antonijczuk - Język angielski - AOK
przedmiot: Język angielski