Akademicki Ośrodek Kształcenia

Geografia – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 100

90 g.l. kursu + 10 g.l. konsultacji on-line

Ilość spotkań 35

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie wrzesień/październik 2023

Cena kursu 1550 zł

15,50 zł za godzinę lekcyjną!

Raty 1650 zł

16,50 zł za godzinę lekcyjną!

I rata- 700 zł (płatna przy zapisie)

II rata- 550 zł (płatna do 10.11.2023r.)

III rata- 300 zł (płatna do 10.01.2024r.)

IV rata- 100 zł (płatna do 10.02.2024r.)

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Od czego zależy sukces maturalny z geografii?

Aby osiągnąć sukces maturalny z geografii trzeba mieć dużą i ugruntowanąwiedzę. Egzamin dojrzałości zmusza do poważnego podejścia do nauki, stąd każdy musi dokładnie zastanowić się nad tym, jaki przedmiot wybierze jako dodatkowy. Geografia to nie tylko wiedza pamięciowa, ale także umiejętność korzystania z map, odczytywania i analizowania danych z wykresów, itp.  Fundamentem zadań, które otrzymamy w arkuszu maturalnym z geografii jest sprawdzenie naszych umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania, a także wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk/ procesów. Gdy opanujesz wyżej wymienione umiejętności zadania maturalne staną się proste i zrozumiałe.

Należy spojrzeć na ten przedmiot znacznie szerzej – jak na przepustkę na studia, np. geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, itp.

Jak prowadzone są nasze zajęcia?

Zajęcia na kursach maturalnych z geografii prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.  W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Główne cele naszych kursów:

 • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie.
 • Nabycie umiejętności odczytywania map.
 • Wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów społeczno- ekonomicznych i politycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych oraz w różnych skalach przestrzennych.
 • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
 • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia matury w roku 2024. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.

Rozkład tematów na kursie z geografii

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆLICZBA GODZIN
Źródła informacji geograficznejKlasyfikacja map na podstawie danych kryteriów.Obliczanie odległości i powierzchni w terenie na podstawie skali  mapy.Odczytywanie cech środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego na podstawie map.Interpretacja zjawisk przedstawionych w tabelach, na wykresach i schematach. Formułowanie zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych i czasowych między elementami środowiska przyrodniczego a społeczno-gospodarczą działalnością człowieka.Wybór metod kartograficznych do prezentacji cech środowiska geograficznego.Praca z mapami topograficznymi
i tematycznymi,
atlasem,dyskusja, pogadanka, metody aktywizujące, odczytywanie informacji
z modeli, schematów, wykresów i tabel.
5
Ziemia we WszechświecieWyjaśnienie budowy i określenie położenia ciał niebieskich we Wszechświecie.Charakterystyka ciał niebieskich Układu Słonecznego.Wskazanie konsekwencji ruchu obiegowego i wirowego Ziemi.Obliczanie wysokości górowania Słońca
i szerokości geograficznej w danym miejscu  w dniach równonocy i przesileń.Wyjaśnienie różnic między klimatycznymi, astronomicznymi a kalendarzowymi porami roku oraz przyczyn występowania dni i nocy polarnych, zaćmień Księżyca i Słońca.Wskazanie skutków działania siły Coriolisa.
Praca z atlasem, zadania obliczeniowe, pogadanka5
Atmosfera
i strefy klimatyczne
Wyjaśnienie mechanizmu cyrkulacji powietrza.Opisanie przebiegu procesów pogodowych.Wskazanie przyczyn nierównomiernego rozkładu opadów i temperatury powietrza. Wyjaśnienie powstawania wiatrów stałych,okresowych i lokalnych oraz wskazanie ich wpływu na pogodę i działalność gospodarczą.Charakterystyka stref klimatycznych i typów klimatu z uzasadnieniem ich zasięgu. Rozpoznawanie stref klimatycznych i typów klimatu na podstawie rozkładu rocznych temperatur powietrza i ilości opadów. Prognozowanie pogody na podstawie mapy synoptycznej.Wyjaśnienie na przykładach przyczyn i skutków globalnych zmian klimatycznych.Praca z mapami synoptycznymi, atlasem, odczytywanie informacji
z tabel, wykresów, klimatogramów, zadania obliczeniowe, dyskusja, wykład
5
HydrosferaOmówienie cyklu hydrologicznego.Opisanie występowania zasobów wód w oceanach i na lądach.Charakterystyka sieci rzecznej i typów jezior na kontynentach. Rozpoznanie i opisanie ustrojów rzecznych.Wyjaśnienie krajobrazowych i gospodarczych funkcji rzek i jezior.Wyjaśnienie mechanizmu powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania,pływów, upwellingu oraz ich wpływu na klimat i gospodarkę wybrzeży. Wskazanie możlwiosći gospodarczego wykorzystania oceanów i ocena wpływu człowieka na ekosystemy mórz i  oceanów. Wyjaśnienie genezy źródeł oraz ocena przyrodniczego i gospodarczego znaczenia wód podziemnych.Wyjaśnienie przyczyn różnic w wysokości występowania granicy wiecznego śniegu.Wyjaśnienie procesów powstawania lodowców.Wskazanie na mapie obszarów obecnie zlodzonych i wyjaśnienie wpływu zmian klimatycznych na zasięg tych obszarów.Opisanie przykładów nieracjonalnej gospodarki wodnej oraz działań wspomagających racjonalne gospodarowanie wodą.Praca z atlasem, analiza wykresów
i schematów, pogadanka, dyskusja, metody aktywizujące
5
LitosferaOpisanie składu skorupy ziemskiej, grup i rodzajów skał, ich gospodarczego znaczenia i zmian w środowisku przyrodniczym powstałych na skutek wydobycia surowców mineralnych.Charakterystyka wydarzeń geologicznych i przyrodniczych w dziejach Ziemi.Ocena zmian środowiska w holocenie wywołanych działalnością  człowieka. Charakterystyka procesów wewnętrznych i zewnętrznych, wietrzenia oraz form i produktów powstałych w ich wyniku. Opis przebiegu oraz efektów erozji i akumulacji eolicznej, rzecznej i lodowcowej.Wykazanie wpływu budowy geologicznej i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe. Analiza profili geologicznych, praca z atlasem, wykład, analizowanie tabeli stratygraficznej, metody aktywizujące10
Pedosfera
i biosfera
Charakterystyka procesów glebotwórczych i cech gleb strefowych i niestrefowych oraz ocena ich przydatności rolniczej.Wyjaśnienie zróżnicowania formacji i piętrowości roślinnej na Ziemi. Przyporządkowanie gatunków flory i fauny do stref krajobrazowych  Ziemi.Wyjaśnienie wpływu naruszenia stabilności ekosystemów na zmiany w środowisku naturalnym. Wskazywanie działań podejmowanych na rzecz ochrony i restytucji środowiska. Omówienie zasad zrównoważonego rozwoju i oceny możliwości ich realizacji. Praca z atlasem, pogadanka, analiza profili glebowych3
Państwa świata – klasyfikacjaWyróżnienie podziału państw świata na podstawie PKB per capita i HDI.Porównanie struktury państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.Wykład, analiza tabel, wykresów, praca z atlasem2
Procesy ludnościowe na świecieAnaliza, wyjaśnienie i ocena warunków przyrodniczych dla osiedlania ludności.Określenie cech rozmieszczenia ludności na świecie.Analiza zróżnicowania przestrzennego wielkości wskaźników przyrostu naturalnego, urodzeń i zgonów.Opis procesów rozwoju demograficznego państw świata.Ocena konsekwencji ekspolozji lub regresu demograficznego. Wyjaśnienie przyczyn i skutków migracji.Przedstawienie procesów urbanizacyjnych na świecie i zróżnicowania poziomu życia ludności.Wyjaśnienie struktury zatrudnienia w powiązaniu z poziomem rozwoju państwa.Charakterystyka struktury etnicznej i narodowościowej ludności świata.Określenie struktury funkcjonalno-przestrzennej miast i jej zmian wraz z rozwojem państw.Charakterystyka zróżnicowania religijnego ludności świata i wyjaśnienie wpływu religii na postawy społeczne i gospodarkę. Wyjaśnienie przyczyn i skutków popularyzacji wybranych języków na świecie.Wykład, analiza tabel, wykresów,
pogadanka, praca z atlasem
11
  Światowe procesy gospodarczeWyjaśnienie wpływu czynników przyrodnicznych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa.Charakterystyka typów rolnictwa na świecie oraz wykazanie zależności między rodzajami produkcji rolnej a warunkami naturalnymi i rozmieszczeniem ludności.Wskazanie problemów związanych z upowszechnieniem się roślin modyfikowanych genetycznie i wskazanie rejonów ich upraw.Porównanie struktury spożycia żywności w KWR i KSR.Wyjaśnienia potrzeby racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi oraz oceanicznymi i morskimi. Charakterystyka zmian struktury zużycia energii wraz z rozwojem państw.Ocena skutków wzrostu zużycia energii i wyjaśnienie konieczności pozyskiwania nowych źródeł energii. Wyjaśnienie wpływu czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie i rozwój danych  branż.Uzasadnienie różnic ilościowych i jakościowych w strukturze produkcji wybranych państw.Ocena wpływu przemysłu hi-tech na gospodarkę i jakość życia.Analiza kierunków i struktury towarowej eksportu i importu państw.Charakterystyka serwizacji gospodarki w odniesieniu do poziomu rozwoju gospodarczego państw.Określenie negatywnych i pozytywnych skutków globalizacji i integracji politycznej. Wyjaśnienie przyczyn i przebiegu konfliktów zbrojnych na świecie.    Wykład, analiza tabel, wykresów,
pogadanka, praca z atlasem, metody aktywizujące
12      
Środowisko przyrodnicze PolskiOpis cech ukształtowania powierzchni Polski oraz jej związku z geologią, orogenezami i zlodowaceniami.Charakterystyka klimatu Polski i ocena wpływu długości okresu wegetacyjnego na gospodarkę.Określenie cech reżimu polskich rzek, składowych bilansu wodnego Polski w roku hydrologicznym, znaczenia przyrodniczego i gospodarczego jezior i sztucznych zbiorników. Wyjaśnienie przyczyn niedoborów wody w regionach i ich skutków gospodarczych.Wskazanie gatunków charakterystycznych dla typów naturalnych zbiorowisk roślinnych.Wyjaśnienie występowania gleb strefowych i niestrefowych.Określenie cech charakterystycznych środowiska przyrodniczego krain geograficznych. Uzasadnienie konieczności działań na rzecz ochrony naturalnych ekosystemów kraju.Praca z atlasem, analiza wykresów
i schematów, pogadanka, dyskusja, metody aktywizujące
7
Procesy demograficzne
w Polsce
Charakterystyka rozwoju demograficznego Polski.Wyjaśnienie zmian kształtu piramidy wieku i płci oraz struktury zatrudnienia ludności.Opis regionalnego zróżnicowania rynku pracy.Analiza zmian salda migracji i określenie ich przyczyn.Wyjaśnienie zmian procesów urbanizacyjnych w odniesieniu do przemian społeczno-gospodarczych.Analiza wykresów, praca z atlasem, dyskusja, wykład10
Procesy gospodarcze
w Polsce
Ocena wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielkości i rodzajów produkcji rolniczej w odniesieniu do państw UE.Określenie zmian struktury polskiego rolnictwa.Wskazanie obszarów występowania zasobów naturalnych i analiza zmian rozmiarów ich wydobycia.Porównanie struktury i wielkości produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych krajach. Określenie zmian w gospodarce Polski na skutek przemian ustrojowych lat 90.Wskazanie partnerów handlowych Polski oraz określenie struktury i kierunków handlu zagranicznego.Pogadanka, praca z atlasem, wykład, metody aktywizujące10
Rozwiązywanie arkuszy maturalnych  5

Gwarantujemy:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności geograficznych zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
 • wysoko wykwalifikowanych wykładowców (nauczyciele po specjalnych kursach z uprawnieniami egzaminatorów),
 • naukę w małych grupach,
 • systematyczną ocenę postępów nauczania,
 • próbny egzamin w trakcie kursu,
 • zajęcia w centrum Łodzi,
 • wysoką zdawalność,
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu.
przedmiot: Geografia
przedmiot: Geografia