Akademicki Ośrodek Kształcenia

Fizyka – KURS ON-LINE

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 33 godziny lekcyjne

Ilość spotkań 11

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie 16

Rozpoczęcie luty 2024

Cena kursu 690 zł
(20,90 zł za godzinę lekcyjną)
Raty 750 zł

750 zł (22,70 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 450 zł płatna przy zapisie

II rata – 300 zł płatna do 10.03.2024r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Od czego zależy sukces maturalny z fizyki?

Fizyka to przedmiot, który trzeba przede wszystkim zrozumieć. Jest jednym z przedmiotów, wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak: budownictwo, architektura, elektronika, itp. Wykładowcy Akademickiego Ośrodka Kształcenia służą pomocą w wyjaśnianiu szczegółowych kwestii związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi. Opanowanie materiału z fizyki to dopiero połowa sukcesu. Bardzo ważna jest umiejętność  prawidłowego rozwiązywania zadań. Przećwiczenie przed maturą dużej ich ilości zwiększa szanse na uzyskanie na egzaminie większej liczby punktów. Trzeba pamiętać, że każde zadanie może wskazać drogę do rozwiązania następnego i jeszcze następnego zadania. W trakcie przygotowań do matury dobrze jest się zastanowić, czy jest alternatywna metoda rozwiązania zadania – niekiedy bardziej kształcące jest rozwiązanie jednego problemu kilkoma metodami niż rozwiązanie kilku tą samą metodą. Podczas kursów w Akademickim Ośrodku Kształcenia kładziemy na to bardzo duży nacisk, a to skutkuje rozwojem umiejętności i bardzo wysokimi wynikami naszych słuchaczy.

O kursie maturalnym z fizyki:

Program kursu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym zawiera podział na bloki tematyczne, a zakres przekazywanej wiedzy dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po zrealizowanym bloku tematycznym, w celu weryfikacji aktualnego stanu wiedzy, przeprowadzane są sprawdziany. Po zakończeniu zajęć, wykładowca, w czasie konsultacji, omawia z uczniami niejasności powstałe w czasie trwania kursu.
Zajęcia na kursach maturalnych z fizyki prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z fizyki

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚC GODZ.
MECHANIKA
Podstawowe pojęcia mechaniki, ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe, zasady dynamiki dla ruchów różnych rodzajów, mechanika bryły sztywnej,  mechanika ruchu harmonicznego, ruch falowy, fale stojące, fale akustyczne, zjawisko Dopplera,  układy inercyjne i nieinercyjne, pole grawitacyjne, hydrostatyka, energia mechaniczna, zasady zachowania w mechanice.
Poprawne zapisywanie równań ruchu, rozwiazywanie równań ruchu, obliczenie prędkości chwilowej, średniej, przyspieszenia. Stosowanie prawa Archimedesa, wyznaczanie parametrów orbity planety w przybliżeniu newtonowskim, poprawne zastosowanie praw Keplera i zasad zachowania w mechanice.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
18
TERMODYNAMIKA
Gaz doskonały i rzeczywisty różnice i podobieństwa,  zasady termodynamiki,  przemiany gazu doskonałego, cykle termodynamiczne Carnota i silników cieplnych spalinowych,  przejścia fazowe i zjawiska przewodnictwa cieplnego.
Stosowanie równania Clapeyrona i równania stanu gazu doskonałego, obliczanie pracy i zmiany energii wewnętrznej gazu doskonałego w różnych przemianach oraz kreślenie wykresów przemian w układach współrzędnych naturalnych. Obliczanie sprawności silników cieplnych, sporządzanie i analiza bilansu cieplnego przemiany fazowej.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
8
ELEKTROSTATYKA
Podobieństwa i różnice między polem elektrostatycznym i grawitacyjnym, kondensatory i stałe pole elektrostatyczne, przepływ stałego prądu elektrycznego.
Rozwiązywanie zagadnień ruchu w polu elektrostatycznym, stosowanie zasady zachowania energii w polu elektrostatycznym, analiza charakterystyki prądowo napięciowej,  rozwiązywanie obwodów prądu stałego, obliczanie pracy i mocy podczas przepływu prądu.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
11
POLE MAGNETYCZNE
Magnetyzm jako wynik ruchu ładunków,  siła elektrodynamiczna, siła Lorentza i ruch cząsteczek w polu magnetycznym, indukcja i samoindukcja, obwody prądu zmiennego obwód RL, RC i RLC, prostowanie prądu sinusoidalnie zmiennego.
Rozwiązywanie zagadnień ruchu cząstki w polu magnetycznym, obliczanie strumienia, sily elektromotorycznej i indukcyjności, wyznaczanie wielkości charakteryzujących obwody RLC, kreślenie i analiza trójkąta oporów, kreślenie i analiza wskazów wielkości sinusoidalnie zmiennych, dizalanie na wskazach, stosowanie wzoru Thompsona.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
11
OPTYKA GEOMETRYCZNA
Prawo odbicia i załamania światła, zwierciadło płaskie i kuliste, soczewki cienkie i układy soczewek, równanie zwierciadla kulistego i soczewki cienkiej, przyrządy optyczne.
Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim, kulistym i soczewce cienkiej, stosowanie równania zwierciadła kulistego i równania soczewki do wyznaczania położenia i powiększenia obrazu. Konstrukcja obrazu w przyrządach optycznych: lupie, lunecie, mikroskopie.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
7
DUALIZM FALOWO KORPUSKULARNY
Światło jako fala elektromagnetyczna interferencja,  dyfrakcja i polaryzacja,  światło jako kwant zjawisko termoemisji i emisji spontanicznej, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, fotokomórka.
Określanie warunków na powstawanie jasnych i ciemnych prążków interferencyjnych, umiejętna analiza zjawiska termoemisji (wzór Einsteina Milikana). Określenie warunków organicznych zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
7
FIZYKA CIAŁA STAŁEGO
przewodniki, półprzewodniki i izolatory model pasmowy, dia-, para- i ferromagnetyki
Określanie rodzaju materiału na podstawie schematu modelu pasmowego, zrozumienie roli domieszek w półprzewodnikach.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
3
FIZYKA JĄDROWA
Jądro atomowe, siły jądrowe, energie wiązania, trwałość jądra,  promieniotwórczość, rozpady promieniotwórcze, reguły przesunięć, szeregi promieniotwórcze, prawo rozpadu, model atomu wodoru według Bohra, przejścia poziom poziom, widmo promieniowania atomu wodoru.
Obliczanie stałych rozpadu, czasu półtrwania i czasu życia, znajomość zależnosci promienia, prędkości i energiielektronu na n-tej orbicie dozwolonej. Obliczanie energii kwantu przy przejściu elektronu między poziomami.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
4
MECHANIKA KWANTOWA
Podstawowe prawa mikroświata: zasada nieoznaczoności i równanie Schrodingera.
Obliczanie nieoznaczoności par wielkości położenie, pęd, energia, czas.Wykład
Ćwiczenia
3
ASTRONOMIA I KOSMOLOGIA
Ewolucja gwiazd, omówienie diagramu Hertzsprunga-Russela, zdefiniowanie pojęć jasności i jasności absolutnej. Modele kosmologiczne Wszechświata, Wielki Wybuch.
Określanie typu widmowego gwiazdy na podstawie jej parametrów: temperatury i mocy promieniowania, umiejętności obliczenia jasności, na podstawie jasności absolutnej i vice versa. Opisanie Wielkiego Wybuchu jako początku znanaego nam Wszechświata.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
8
TESTY SPRAWDZAJĄCE
Przerobienie kilku przykładowych zestawów maturalnych
Powtórzenie przerobionego materiału, rozwiązywanie testów maturalnych z lat poprzednich, oraz testów.Ćwiczenia10

Na naszych kursach ON-line gwarantujemy:

 • Zajęcia na żywo z nauczycielami – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi egzaminatorami, wykładowcami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 • Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
 • Materiały na zajęcia udostępniane są przed spotkaniem na żywo – masz czas, aby przygotować się do kolejnych zajęć.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Testy sprawdzające i kartkówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do materiałów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów.
 • Elastyczny czas zajęć – możesz wybrać dogodny dla Ciebie termin spotkań.
 • Nie marnujesz czasu na dojazdy.
 • Przyjazna atmosfera

Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Kursanci nas polecają.

przedmiot: Fizyka
przedmiot: Fizyka
Adam Król - Fizyka - AOK
przedmiot: Fizyka