Akademicki Ośrodek Kształcenia

Chemia – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 54 godziny lekcyjne

(44 godziny lekcyjne kursu + 10 godzin lekcyjnych konsultacji on-line)

Ilość spotkań 11

Ilość godzin w tygodniu 4

Ilość osób w grupie 16

Rozpoczęcie luty 2024

Cena kursu 1090 zł

(20,20 zł za godzinę lekcyjną)

Raty 1150 zł

1150 zł (21,30 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 750 zł płatna przy zapisie

II rata – 400 zł płatna do 10.03.2024r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Od czego zależy sukces maturalny z chemii?

Egzamin dojrzałości zmusza do poważnego podejścia do nauki, stąd każdy musi dokładnie zastanowić się nad tym, jaki przedmiot wybierze jako dodatkowy. Fundamentem zadań, które otrzymamy w arkuszu maturalnym z chemii jest sprawdzenie naszych umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania, a także wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk/ procesów, a również projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania ich wyników. Chemia jest ciekawa i logiczna, nie trzeba jej się uczyć na pamięć. Jeżeli dobrze znasz i rozumiesz podstawy chemii, staje się ona dla Ciebie jasna i zrozumiała. 

Jeżeli myślisz o studiach takich jak: analityka chemiczna, farmacja, inżynieria biochemiczna, mechanika i budowa maszyn to musisz spojrzeć na ten przedmiot znacznie szerzej.

Jak prowadzone są nasze zajęcia?

Zajęcia na kursach maturalnych z chemii prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów  czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych. W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Główne cele kursu:

 • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych
 • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
 • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia matury w roku 2021.

Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.

 • Uczestnicy kursu będą podzieleni na grupy według planowanego poziomu zdawania egzaminu maturalnego.

Rozkład tematów na kursie z chemii

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚC GODZ.
PromieniotwórczośćRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z budową atomu ( model planetarny Bohra i Rutherforda), izotopami, izobarami, izotonami, promieniotwórczością naturalną i sztuczną. Obliczenia chemiczne związane z izotopami i przemianami promieniotwórczymi.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
4
Elektrony w atomach i cząsteczkachRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z kwantowym modelem budowy atomu (liczby kwantowe, orbitale atomowe, stan podstawowy i wzbudzony atomu, promocja elektronu), teorią związków nieorganicznych i organicznych, ustalania typów wiązań chemicznych, posługiwania się tablicą Mendelejewa i skalą elektroujemności Paulinga.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
5
Wiązania chemiczneTworzenie trwałych konfiguracji elektronowych. Rodzaje wiązań chemicznych. Wzory elektronowe. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Hybrydyzacja orbitali. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
4
Systematyka związków nieorganicznychPodział, właściwości chemiczne i metody otrzymywania najważniejszych grup związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, kwasy, zasady, wodorotlenki i sole. Umiejętność pisania równań reakcji
w formie cząsteczkowej i jonowej, przewidywania produktów reakcji, przyporządkowania podanych związków do określonej grupy systematycznej.
– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
6
StechiometriaRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z molem, masą molową, liczbą Avogardo, objętością gazu doskonałego, gęstością, warunkami normalnymi i standardowymi. Obliczenia stechiometryczne. Umiejętność wykorzystania tych pojęć w obliczeniach chemicznych.– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
5
RoztworyRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z układem homo- i heterogenicznym, fazą dyspersyjną i zdyspergowaną, rodzajami roztworów (roztwór rzeczywisty i koloidalny, zawiesiny). Rodzaje mieszanin. Umiejętność obliczeń chemicznych związanych ze stężeniem procentowym i molowym, przeliczaniem stężeń, rozcieńczaniem i zatężaniem roztworów oraz rozpuszczalnością. Posługiwanie się tabelą i wykresem rozpuszczalności.– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
6
Kinetyka i statyka chemiczna, termochemiaRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z szybkością reakcji chemicznej (chwilowa szybkość reakcji, równanie kinetyczne na szybkość reakcji), wpływem czynników na szybkość reakcji (temperatura, ciśnienie i stężenie) , katalizą i katalizatorami, ihibicją, stałą równowagi, regułą przekory Le Chateliera-Brauna, prawem działania mas Guldberga i Waage’go, iloczynem rozpuszczalności dla substancji trudno rozpuszczalnych. Umiejętność obliczeń chemicznych związanych z szybkością reakcji chemicznej i równowagą chemiczną oraz regułą przekory i wydajnością reakcji. Rozumienie pojęć: reakcje egzo i endotermiczne. Umiejętność rysowania wykresów zmiany energii układu reagującego w czasie. Pojęcie entalpii oraz praw Hessa, posługiwanie się zapisem Δ H. Umiejętność obliczania efektów energetycznych reakcji.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
5
Chemia roztworów wodnychRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z mocnymi i słabymi elektrolitami, stałą i stopniem dysocjacji, prawem rozcieńczeń Ostwalda dla słabych elektrolitów, skala pH, teoriami kwasowo-zasadowymi. Umiejętność obliczeń chemicznych związanych z reakcjami jonowymi, obliczaniem pH i pOH, korzystaniem z iloczynu jonowego wody, stałą kwasową i stopniem dysocjacji. Obliczenia na podstawie jonowych i cząsteczkowych równań reakcji. Reakcje strąceniowe. Hydroliza soli.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
9
Reakcje utleniania i redukcjiRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z reakcjami utleniania i redukcji, stopniem utlenienia, reakcjami dysproporcjonowania, elektrodami i ogniwami galwanicznymi, korozją metali, elektrolizą wodnych stopionych elektrolitów, prawami Faraday’a i równaniem Nernsta. Znajomość zastosowania elektrochemii w przemyśle. Umiejętność obliczeń chemicznych związanych z siłą elektromotoryczną ogniw galwanicznych, prawami Faraday’a, potencjałem elektrod, szeregiem elektrochemicznym oraz z reakcjami elektrodowymi w ogniwach. Posługiwanie się szeregiem napięciowym metali i tablicą potencjałów normalnych wybranych układów redoks.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
  7
Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznychWodór i hel. Litowce i berylowce. Borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce. Najważniejsze pierwiastki bloku d i bloku f.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– rozwiązanie przykładowych zadań
– test podsumowujący
5
Wstęp do chemii organicznejRozumienie praw, pojęć i zjawisk związanych z typami reakcji w chemii organicznej (substytucja, addycja, alfa i beta eliminacja oraz cyklizacja), rodzajami izomerii (izomeria konstytucyjna i stereoizomeria), homologią i tautomerią. Umiejętność budowania wzorów strukturalnych i półstrukturalnych związków organicznych.– dyskusja
– wykład teoretyczny
3
Systematyka związków organicznych: węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne (alkany, alkeny, alkiny, areny)Umiejętność pisania wzorów sumarycznych na podstawie wzorów ogólnych węglowodorów. Przewidywanie  typowych właściwości fizycznych węglowodorów (stan skupienia, temperatura wrzenia i topnienia). Metody pozyskiwania  węglowodorów (ropa naftowa i gaz ziemny), przemysł petrochemiczny (liczba oktanowa benzyn, kraking i reforming). Zastosowanie węglowodorów w przemyśle. Umiejętność pisania równań reakcji spalania, substancji rodnikowej do alkanów, addycji elektrofilowej do węglowodorów  nienasyconych (reguła Markownikowa i reakcja Kuczerowa), polimeryzacji, substancji elektrofilowej do arenów (reakcja Friedela- Craftsa). Umiejętność tworzenia nazw IUPAC na podstawie podanego wzoru strukturalnego oraz rysowanie wzorów na podstawie podanej nazwy systematycznej. Znajomość podstawowych nazw zwyczajowych.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– test podsumowujący
7
Systematyka związków organicznych: jednofunkcyjne pochodne węglowodorówUmiejętność pisania równań reakcji addycji nukleofilowej do chlorowcopochodnych węglowodorów, substytucji elekrtofilowej do pochodnych aromatycznych podstawniki pierwszego i drugiego rodzaju), reakcji Wurtza, reakcji alkoholi  (z kwasami, sodem metalicznym i utleniaczami), reakcji fenoli (z sodem metalicznym i wodorotlenkami, dwutlenkim węgla, substytucja do pierścienia, właściwości kwasowe), reakcje aldehydów (z utleniaczami i reduktorami , próba Tollensa i Trommera, reakcja Cannizzaro), reakcje ketonów (redukcja), reakcje kwasów karboksylowych (z alkoholami, metalami i zasadami, aminami, reduktorami), reakcje amin (z kwasami karboksylowymi i nieorganicznymi, z chlorowcopochodnymi). Zastosowanie najważniejszych związków (freony, chlorek winylu, chloroform, metanol, etanol, aldehyd mrówkowy i octowy, aceton, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas benzoesowy, anilina, metyloamina). Umiejętność tworzenia nazw IUPAC na podstawie podanego wzoru strukturalnego oraz rysowanie wzorów na podstawie podanej nazwy systematycznej. Znajomość podstawowych nazw zwyczajowych.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– test podsumowujący
7
Systematyka związków organicznych: wielofunkcyjne pochodne węglowodorów  Umiejętność pisania równań reakcji amidów i estrów. Właściwości chemiczne aminokwasów i białek, lipidów, węglowodanów oraz ich zastosowanie w przemyśle i gospodarce człowieka. Rozumienie zjawiska izomerii optycznej i chiralności cząsteczki. Wzory strukturalne pochodnych kwasów karboksylowych i ich nazwy zwyczajowe. Posługiwanie się nazewnictwem systematycznym dla związków wielofunkcyjnych. – dyskusja
– wykład teoretyczny
– test podsumowujący
7
Podsumowanie chemii organicznejUmiejętność rozwiązywania grafów obrazujących przemiany wieloetapowe, rozpoznawanie typów reakcji i rozumienie mechanizmów reakcji chemicznych. Znajomość reakcji charakterystycznych służących  wykrywaniu wiązań wielokrotnych, alkoholi wielowodorotlenowych, fenoli, białek, lipidów, cukrów redukujących i aldehydów.– dyskusja
– wykład teoretyczny
– test podsumowujący
3
Podsumowanie i powtórzenie materiału.Pięć testów podsumowujących w formie próbnych matur oraz ich omówienie– dyskusja
– test podsumowujący
7

Gwarantujemy:

 • Wysoko wykwalifikowanych wykładowców
  (Nauczyciele po specjalnych kursach z uprawnieniami egzaminatorów)
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
przedmiot: Chemia