Akademicki Ośrodek Kształcenia

Biologia – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 124

(114 g.l. kursu + 10 g.l. konsultacji on-line)

Ilość spotkań 38

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie kwiecień/maj 2024r.

Cena kursu 1990 zł

16,00 zł za godzinę lekcyjną!

Raty 2090 zł

16,80 zł za godzinę lekcyjną!

I rata – 890 zł płatna przy zapisie

II rata – 650 zł płatna do 20.09.2024r.

III rata – 350 zł płatna do 20.11.2024r.

IV rata – 200 zł płatna do 20.01.2025r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Od czego zależy sukces maturalny z biologii?

Tylko dobrze zdany egzamin maturalny otwiera drogę na wymarzone studia. Nasi wykładowcy służą pomocą w wyjaśnieniu szczegółowych kwestii związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi. Opanowanie danego materiału to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to prawidłowe formułowanie wypowiedzi, a to niestety sprawia maturzystom największą trudność.
Zadania maturalne z biologii mają sprawdzać umiejętności między innymi rozumowania, argumentowania, formułowania, wnioskowania oraz wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł, projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników. Na naszych  kursach kładziemy na te zagadnienia bardzo duży nacisk, co przyczynia się do wysokich wyników naszych słuchaczy. To klucz do sukcesu, dzięki któremu staniecie się studentami medycyny, biologii, psychologii, itp.

Jak prowadzone są nasze zajęcia?

Zajęcia na kursach maturalnych z biologii prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych. W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. W trakcie zajęć zostanie przećwiczona  maksymalna ilość zadań maturalnych wraz ze szczegółowym ich omówieniem. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.        

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Główne cele naszych kursów:

  • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie.
  • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
  • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia matury w roku 2021. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.

Rozkład tematów na kursie z biologii

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆLICZBA GODZIN
Nieorganiczne  i organiczne składniki komórki. Porównywanie związków nieorganicznych i organicznych oraz znajomość ich funkcji w organellach, komórkach, tkankach, narządach, układach, organizmie. Wiązania chemiczne i odziaływania między cząsteczkami. Właściwości fizykochemiczne wody. Rola wody w procesach osmoregulacji na poziomie komórki.Różnorodność związków organicznych: węglowodany, białka, nukleotydy, lipidy. Wykrywanie cukrów, białek, lipiów w materiale badawczym.Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  Praca domowa  w formie zadań maturalnych3
Organizacja komórki prokariotycznej i eukariotycznej.Opisywanie budowy organelli komórkowych. Określenie związków pomiędzy budową a funkcją organelli komórkowych ( retikulum endoplazmatyczne, rybosomy, aparat Golgiego, Lizosomy, jądro komórkowe, cytoszkielet) Teoria enosymbiozy. Porównanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej.  Sprawdzian wiadomości Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  Praca domowa w formie zadań4
Metabolizm. Enzymy.  Budowa enzymów. Izoenzymy. Budowa i funkcja centrum aktywnego. Szybkość reakcji enzymatycznej. Czynniki wpływające na aktywność ezymów. Inhibicja enzymów. Klasyfikacja enzymów. Uniwersalne zasady funkcjonowania szlaków metabolicznych.  Sprawdzian wiadomości Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  Praca domowa  w formie zadań3
Procesy metaboliczne dostarczające energię komórce.Kierunki przemian metabolicznych. Rodzaje szlaków katabolicznych. Budowa mitochonrium. Przenośniki energii,atomów wodoru i elektronów. Rola koenzymu A.  Proces glikolizy, dekarboksylacji oksyacyjnejna pirogronianu, cykl kwasu cytrynowego, łańcuch oddechowy i fosforylacja oksyacyjna. Utlenianie kwasów tłuszczowych i rozkład aminokwasów.Wyjaśnienie i analiza procesów przemiany materii na poziomach: komórkowym, organizmalnym, ekosystemu. Wykorzystywanie wiedzy do interpretacji, analizy i wnioskowania na temat różnych problemów i zjawisk biologicznych. Projektowanie doświadczeń. Stawianie hipotez i formułowanie procesów badawczych.Sprawdzian wiadomości Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  Praca domowa  w formie zadań3
Fotosynteza Rośliny C4 i CAM.Budowa chloroplastów. Barwniki uczestniczące w fotosyntezie. Widma absorpcyjne barwników. Budowa fotosystemów. Reakcje fazy świetlnej. Fotofosforylacja niecykliczna i cykliczna. Reakcje wiązania dwutlenku węgla – cykl Calvina. Fotooddychanie. Rośliny C4 i CAM. Wyjaśnienie i analiza procesów przemiany materii na poziomach: komórkowym, organizmalnym, ekosystemu. Wykorzystywanie wiedzy do interpretacji, analizy i wnioskowania na temat różnych problemów i zjawisk biologicznych. Projektowanie doświadczeń. Stawianie hipotez i formułowanie procesów badawczych.Sprawdzian wiadomości Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  Praca domowa  w formie zadań3
Cykl komórkowyBudowa i funkcje jądra komórkowego. Poziomy organizacji chromatyny. Kariotyp człowieka. Morfologia chromosomów metafazowych. Płeć chromosomowa i chromatynowa. Etapy cyklu komórkowego. Replikacja materiału genetycznego w fazie S. Mitoza. Mejoza.  Znaczenie procesów. Zmienność dzieziczna- rekombinacyjna.Sprawdzian wiadomości Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Samodzielne rysowanie wykresów przedstawiających zmianę ilości liczy chromosomów i cząsteczek DNA podczas poszczególnych faz cyku komórkowego. Analiza zadań maturalnych  Praca domowa  w formie zadań5
Wirusy       BakterieCharakterystyczne cechy wirusów. Podział wirusów. Cykl rozwojowy wirusów na podstawie bakteriofagów. Powielanie materiału genetycznego wirusów. Pochodzenie wirusów. Znaczenie wirusów.. Środowisko życia bakterii. Budowa  komórki bakterii..Czynności  życiowe bakterii. Rola bakterii w przyrodzie.Sprawdzian wiadomości Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  Praca domowa  w formie zadań4
Grzyby Protisty Analiza procesów  fizjologicznych organizmów. Wyjaśnianie związków pomiędzy strukturą a funkcją. Analiza i postrzeganie organizmów jako strukturalno-funkcjonalnych całości. Postrzeganie organizmów i ich funkcjonowania w zależności od czynników środowiskowych . Znajomość i umiejętność analizy przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Charakterystyka grzybów. Podstawowe funkcje życiowe grzybów. Cykle rozwojowe grzybów. Charakterystyka porostów. Protisty roślinnopodobne (glony). Różnoroność i klasyfikacja glonów. Rozmnażanie się glonów. Protisty zwierzęce. Charakterystyka grupy. Choroby wywołane przez protisty.Sprawdzian wiadomości Wykład teoretyczny Analiza materiałów przygotowanych przez nauczyciela, schematów cyklów życiowych, budowy  omawianych organizmów. Analiza zadań maturalnych. Praca domowa Znaczenie grzybów i porostów. Znaczenie glonów.5  
RoślinyBudowa komórki roślinnej. Charakterystyka plastydów, wakuoli, peroksysomów roślinnych, glioksysomów. Budowa ściany komórkowej pierwotnej i wtórnej. Proces cytokinezy w komórkach roślinnych.  Tkanki roślinne. Filogeneza roślin lądowych. Charakterystyka roślin zarodnikowych  i nasiennychWykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych     8    
Fizjologia roślinPobieranie wody przez korzenie; budowa korzenia; transport wody w korzeniu i w łodydze; transpiracja; pobieranie soli mineralne. Regulatory wzrostu i rozwoju rośln. Wpływ temperatury i światła na wzrost i rozwój rośliny. Proces kiełkowania. Rozwój wegetatywny i generatywny roślin.Fotoperiodyzm. Ruchy roślin. Wykorzystywanie wiedzy do interpretacji, analizy i wnioskowania na temat różnych problemów i zjawisk biologicznych. Projektowanie doświadczeń. Stawianie hipotez i formułowanie procesów badawczych.Wykład teoretyczny Analiza materiałów, schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  szczególnie dotyczących stawiania hipotez oraz formułowania procesów badawczych.7
BezkręgowceFilogeneza i kryteria klasyfikacji  zwierząt. Embriogeneza. Histogeneza. Charakterystyka gąbek, parzyełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic, mięczaków, stawonogów.Wykład teoretyczny Analiza zadań maturalnych 6
StrunowcePodział  i charakterystyka strunowców . Charakterystyka kręgowców: ryb, płazów, gadów i ssaków.Przygotowane materiały przez nauczyciela. Praca domowa: zad. maturalne. Sprawdzian wiadomości4
Tkanki zwierzęce

Układ pokarmowy

Układ ruchu

Układ oddechowy

Układ krążenia

Układ immunologiczny

Układ nerwowy.

Zmysły

Koordynacja hormonalna

Układ moczowo-płciowy
Rozpoznawanie poszczególnych elementów budowy organizmu człowieka: związków, organelli, komórek, tkanek, narządów i układów narządów. Wymienienie funkcji tych elementów ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w utrzymaniu homeostazy na poziomie komórkowym i organizmalnym. Wyjaśnienie elementów i znaczenia układu odpornościowego. Przedstawienie związków między budową a funkcją poszczególnych struktur w organizmie człowieka. Określanie wzajemnych zależności pomiędzy organizmem człowieka a środowiskiem. Przedstawianie różnych sposobów i metod profilaktyki prozdrowotnej. Rozpoznawanie zagrożenia życia i zdrowia.Wykład teoretyczny Analiza materiałów schematów i tabel przygotowanych przez nauczyciela Analiza zadań maturalnych  Sprawdzian wiadomości.po 2 godziny na temat  
Podstawy dziedziczenia i zmiennościWyjaśnienie zasad dziedziczenia cech. Analiza podstawowych prawidłowości dziedziczenia cech i chorób genetycznych.Zajęcia oparte na praktycznym rozwiązywaniu krzyżówek genetycznych .4
Genetyka molekularnaWyjaśnienie zjawiska zmienności modyfikacyjnej, rekombinacyjnej i mutacyjnej. Wyjaśnienie i analiza procesów genetycznych na poziomie molekularnym.Wykład teoretyczny rozwiązywanie zadań  maturalnych.2
EwolucjonizmRozwój myśli ewolucyjnej. Źródła wiedzy o ewolucji. Mechanizmy ewolucji. Ekologiczne i behawioralne konsekwencje doboru naturalnego. Powstawanie gatunków.  Streszczenie ewolucji organizmów na Ziemi. Antropogeneza. Znajomość teorii i umiejętność formułowania opinii i sądów na temat mechanizmów ewolucji organizmów i antropogenezyWykład teoretyczny w ramach dodatkowych godzin. Materiały napisane przez nauczyciela. Analiza zadań maturalnych5
EkologiaŚrodowisko życia organizmów. Populacja. Zależności międzygatunkowe. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów. Biogeografia*. Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego. Ochrona przyrody*Wykład teoretyczny w ramach dodatkowych godzin. Materiały napisane przez nauczyciela. Analiza zadań maturalnych3    
BiotechnologiaOpisywanie metod stosowanych w biotechnologii i inżynierii genetycznej. Znajomość zagrożeń wynikających z nieprawidłowej działalności człowieka . Formułowanie własnych opinii. Projektowanie doświadczeń i obserwacji biologicznych. Formułowanie problemów i hipotez badawczych. Odczytywanie informacji z tabel, wykresów i rysunków. Przetwarzanie informacji biologicznych. Rozwiązywanie problemów i badań.Wykład teoretyczny w ramach dodatkowych godzin. Materiały napisane przez nauczyciela. Analiza zadań maturalnych3

 W ramach kursu przewidziana jest matura próbna (czas trwania 4 godziny)

Gwarantujemy:

  • Wysoko wykwalifikowanych wykładowców (nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów)
  • Naukę w małych grupach
  • Systematyczną ocenę postępów nauczania
  • Próbny egzamin w trakcie kursu
  • Zajęcia w centrum Łodzi
  • Wysoką zdawalność
  • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
przedmiot: Biologia
przedmiot: Biologia