Akademicki Ośrodek Kształcenia

Kursy dla siódmoklasistów

KURS DLA SIÓDMOKLASISTÓW- ŁÓDŹ

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty obejmować będzie wszystkie wiadomości, a także umiejętności, jakie powinien opanować uczeń w toku programowego nauczania szkolnego w stosunku do przedmiotów, jakie prowadzone są w klasach I-VIII.
Do niniejszego egzaminu po zakończeniu ósmej klasy przystępują:

 • każdy uczeń VIII klasy kończący edukację w szkole podstawowej
 • wszyscy uczniowie szkół o kierunku artystycznym, których program zawarty jest w zakresie szkoły podstawowej, będących w klasie odpowiadającej programowi nauczania VIII klasy szkoły podstawowej
 • osoby, które są słuchaczami w szkołach podstawowych skierowanych dla osób dorosłych.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ŁÓDŹ

Egzamin, do jakiego przystępuje uczeń po 8 klasie jest egzaminem obligatoryjnym. W związku z tym, bez żadnych wyjątków, każdy z uczniów posiada obowiązek w nim uczestniczenia celem zakończenia szkoły. W rozporządzeniu nie ma ściśle określonej minimalnej ilości punktów, który powinien uzyskać uczeń, co dokładnie oznacza, że nie ma możliwości jego niezaliczenia. Wynik nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Zadania otwarte będą stanowiły 40% egzaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem w latach 2019-2021, każdy ósmoklasista musi przystąpić do egzaminu z dokładnie trzech obowiązkowych przedmiotów w trzech kolejnych dniach:

 1. Pierwszego dnia z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. Drugiego dnia z matematyki, który trwa 100 minut
 3. Trzeciego dnia z języka obcego nowożytnego który trwa 90 minut.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty stawiają przede wszystkim na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin (81 godzin lekcyjnych). Daje to gwarancję zrealizowania 100% wymaganego na egzaminie materiału.

Kursy adresowane są do uczniów, którzy chcą systematycznie powtarzać cały materiał. W trakcie kursu kładziemy nacisk na rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i utrwalenie materiału.

Proponujemy zajęcia w ramach kursów z:  j. polskiego, matematyki i  języka obcego. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzać, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne. Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:

 1. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego.
 2. Oswojenie z formą egzaminu.
 3. Rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu.
 4. Rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.

Kurs do egzaminu po 8 klasie cechuje bardzo mała liczebność grup (13 - 15 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Gwarantujemy:

 • Wysoko wysoko wykwalifikowanych nauczycieli
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu